fbpx

"פחת מואץ" – האם זו הסנונית הראשונה להטבות שבקנה?

וועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 10.11.2020, במסגרת הוראת שעה, את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), אשר קובעות כי ציוד שיירכש בתקופה הקובעת (01.09.2020 – 30.06.2021) ייזכה לפחות מואץ בשיעור כפול מהפחת הקבוע, בין היתר, בסעיף 21 לפקודת מס הכנסה והתקנות הרלבנטיות.

התקנות מבחינות בין ענפי התעשייה לבין ענפי המסחר והשירותים לעניין פרק הזמן שעל הציוד להיות מופעל בעסק (מיום רכישתו) בכדי להנות מההטבה, וכן קובעות הוראות שונות ביחס לרכישות מצדדים קשורים ועוד.

הפחת המואץ נועד לסייע לעסקים בהפחתת נטל המס מחד, ובעיקר כתמריץ פיסקאלי לרכישת ציוד שיסייע בהנעת גלגלי הכלכלה מאידך.

לגישתנו, הפחת המואץ מסמל את יריית הפתיחה להטבות מס שונות שעל רשות המסים לאמץ בעתיד הקרוב, כחלק מהמאמץ להזרמת דם בעורקי הכלכלה הישראלית, וזאת, בין היתר, גם באמצעות מתן תמריצי מס לנישומים שעתידים להביא למדינה מקורות מימון לצמצום הגרעון העצום שייצר משבר הקורונה (כך למשל, הפחתת המס על משיכת דיבידנד במסגרת הוראת שעה, החזרת נוהל גילוי מרצון בניסוחו הקודם והרחבתו, ועוד).

משרדנו ימשיך לעקוב ולעדכן בהמשך ביחס לכל התפתחות פיסקאלית.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן