fbpx

עשרת הדיברות למעסיקים

להלן קיבצנו, בקיצור נמרץ, את עשרת הדיברות למעסיקים בהן אנו נתקלים לעיתים קרובות:

  1. שלמו לעובדיכם את שכרם והעבירו להם את תלוש המשכורת בזמן (לא יאוחר מה-9 לחודש העוקב) והימנעו מהלנת שכר. יש לשלם שכר לעובד גם עבור תקופת התלמדות.
  2. לא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.
  3. הקפידו על חוק שעות מנוחה ועבודה.
  4. כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). משנת 2014 שיעור ההפרשות הוא 17.5%, מתוכן 5.5% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.
  5. העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) וכן את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני. המעסיק רשאי לקבוע שהעברות הכספים לקופות ייעשו רק על ידי מנהל הסדר או סוכן ביטוח שעובד עם המעסיק.
  6. מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בדבר הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה ולפרסם את התקנון בין עובדיו, ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית והטיפול בהן. בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. יש להישמר מאד מפגיעה ביחסי עבודה על רקע הטרדה מינית, נטל ההוכחה עלול להיות על המעביד.
  7. בית הדין הארצי לעבודה רואה בחומרה רבה התערבות מעסיק בהליכי התארגנות עובדים. מעסיק ומנהלים במעסיק מנועים מהבעת עמדה ומכל התערבות שיש בה ולו משום מראית עין של ניסיון לסכל את ההתארגנות.
  8. כל מעסיק חייב למסור לעובד, בתוך 30 ימים מיום תחילת העבודה, או מיום שינוי בתנאים, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'.
  9. אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעביד או אותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.
  10. אין לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי העדרם מעבודה.

טיפ אחרון חביב, אך חשוב – הקפידו של שוויון הזדמנויות בעבודה. אסור להפלות עובדים ומועמדים לעבודה מחמת מין או נטייה מינית, מעמד האישי, הריון, (לרבות כוונה להיכנס להריון, טיפולי פוריות), היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.

שמרו על זכויות העובדים שלכם. חוקי המגן ודיני העבודה מעצבים אותנו כחברה הוגנת. עובד מרוצה מביא תועלת רבה יותר למעסיק. זכרו כי בתי הדין נוטים לפסוק לטובת העובדים וכי משרד הכלכלה מפקח על חוקי העבודה ועלול להטיל על מעסיקים עיצומים כספיים מנהליים וקנסות ואף לנקוט גם בהליכים פליליים ולהגיש כתבי אישום כנגד מעסיקים אשר מפרים את חוקי העבודה.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן