fbpx

תנאי שימוש

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לאלי, נדלר ושות' (ENF – Eli, Nadler & Co. – Law Firm).

אתר זה נועד לשמש ככלי עזר למשתמש בלבד והמידע המופיע בו הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד. 

כל המידע הכלול באתר אינו בגדר חוות דעת מקצועית, ואינו בא להטיל על אלי נדלר פריידין – משרד עורכי דין ועל מי מיחידיו ו/או כל גוף אחר הקשור אליהן חובה כלשהי
שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו. כמו כן,  אין במידע המופיע באתר כדי ליצור אינטרס הסתמכות כלשהו של המעיין במידע זה.

אלי נדלר פריידין משרד עורכי דין ו/או גופים אחרים הקשורים אליהן אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר, אם קיימים.

יובהר ויודגש כי אין במידע המופיע באתר משום מידע מחייב, וכי המידע המופיע באתר אינו משום ייעוץ מקצועי בתחום המשפטי  ו/או כל תחום מקצועי אחר. אין להסתמך על המידע המופיע באתר לכל דבר ועניין. 


המעיין באתר מצהיר בעצם גלישתו כי האמור לעיל מקובל עליו וכי לא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי אלי נדלר פריידין – משרד עורכי דין ו/או כל גוף אחר הקשור אליהן בכל הקשור למידע המופיע באתר.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן