fbpx

הקלה לחברות ציבוריות – תאגידים קטנים רשאים לעבור למתכונת דיווח תקופתית חצי-שנתית/ עו"ד אבי נדלר

הקלה משמעותית לחברות ציבוריות – תאגידים קטנים מסוימים רשאים כעת לעבור למתכונת דיווח תקופתית חצי-שנתית/ עו"ד אבי נדלר
מתכונת דיווח תקופתית חצי-שנתית

רשות ניירות ערך ממשיכה במהלכי הדה-רגולציה. במסגרת תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 אשר פורסם ברשומות ביום 30 במרץ 2017 נקבעה הקלה משמעותית לחברות ציבוריות אשר נחשבות לתאגידים קטנים (ככלל: שווי שוק נמוך מ-300 מיליון ש"ח) אשר הציבור אינו מחזיק באגרות חוב שלהם. כעת, חברות אלה רשאיות לאמץ הקלה משמעותית נוספת לפיה הן יעברו למתכונת דיווח חצי שנתית. זאת חלף מתכונת הדיווח התקופתי הרבעוני. בהינתן התשומות השונות היקרות שחברות ציבוריות נדרשות אליהן מדי רבעון לקראת פרסום הדוחות התקופתיים מדובר בהקלה של ממש לאותן חברות שיאמצו הקלה זו.

התקנות ייכנסו לתוקף 30 יום ממועד פרסומן ברשומות ורשות ניירות ערך כבר הבהירה כי משמעות האמור היא כי החל מדוחות הרבעון הראשון של שנת 2017, ניתן ליישם את ההקלה.

מהלך זה מצטרף לשורה של צעדים נוספים שמבצעת רשות ניירות ערך בתקופה האחרונה שמטרתם הסרת חסמים, אימוץ ויישור  קו עם קידמה טכנולוגית (כגון: הסדרת מימון המונים, הלוואות peer-to-peer וכו') והקלת הנטל הרגולטורי הכבד על תאגידים מדווחים.

המחלקה המסחרית של משרד עורכי הדין אלי נדלר פריידין ושות' עוסקת, בין היתר, במשפט מסחרי, היי-טק סטארט-אפים והון סיכון, מימון חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך ולה ניסיון רב בליווי של חברות סטארט אפ ומיזמים עסקיים טכנולוגיים ואחרים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה עו"ד אבי נדלר.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן