fbpx

אחריות אישית על נושאי משרה הפועלים בשם חברה? / עו"ד אבי נדלר

האם ואימתי ניתן להטיל אחריות אישית על נושאי משרה הפועלים בשם חברה? / עו"ד אבי נדלר

עקרונות יסוד בדיני החברות הינם עקרון האחריות האישית הנפרדת של החברה ומסך ההתאגדות אשר מפריד בין החברה ובין נושאי המשרה בה ובעלי מניותיה. כלומר: החברה הינה ישות משפטית לכל דבר, הכשירה לתבוע ולהיתבע בפני עצמה, ובנוסף מסך ההתאגדות מפריד ככלל בין האחריות המשפטית של החברה ובין בעלי המניות בה ונושאי המשרה בה, ובלבד שפעלו כדין.

יחד עם זאת, נושאי המשרה בחברה מחויבים בין היתר, בחובת אמונים ובחובת זהירות כלפי החברה (מבלי לגרוע מחובת זהירות גם כלפי אחרים). חובה זו חלה לא רק על דירקטורים אלא גם על נושאי משרה אחרים בחברה, כגון מנכ״ל, סמנכ״לים וכיוצ״ב.

בדרך כלל, החברה ונושאי המשרה שלה נמצאים באותו צד ולכן במצב דברים רגיל בדרך כלל לא נראה שחברה תתבע את נושאי המשרה שלה בגין חריגה מחובותיהם וגרימת נזקים לחברה. אולם על נושאי המשרה לדעת כי מצב דברים זה עלול להשתנות, ולא תמיד הם יהיו באותו צד של החברה. במה דברים אמורים? הדוגמאות הקלאסיות הם במצב של שינוי שליטה בחברה ובמצב של חדלות פירעון ומינוי בעל תפקיד (כגון מפרק בפירוק) אשר מהווה סוג של 'שינוי שליטה' והפקעת הניהול מידי המנהלים הקיימים. במקרים כאלה אם יתברר כי נושאי המשרה סטו מחובותיהם וגרמו נזק לחברה – ייתכן והם יהיו חשופים לתביעה של החברה.

ואכן בפסיקת בתי המשפט נקבע לא אחת, כי חברה יכולה לתבוע את נושאי המשרה שלה, באופן אישי, אם אלו התרשלו כלפיה וגרמו לה בכך נזקים.

לצורך הטלת אחריות אישית על נושאי המשרה הפועלים בשם חברה, יש להוכיח את התקיימות יסודות עוולת הרשלנות הקבועה בפקודת הנזיקין, והם: קיומה של חובת זהירות בין המזיק לניזוק; הפרתה של חובת הזהירות האמורה וקיומו של קשר סיבתי בין הפרת החובה – לבין הנזק שנגרם.

ככלל, ולצורך פשטות הדיון, חובת הזהירות היא החובה לנהוג  ברמת מיומנות כפי שהיה פועל נושא משרה סביר באותה עמדה ובאותן נסיבות. כלומר המבחן הוא מבחן אובייקטיבי – כיצד היה נוהג נושא המשרה המקביל הסביר בנסיבות הספציפיות.

ראוי לציין כי בתי המשפט, בפסיקותיהם, מאפשרים לנושאי המשרה, הפועלים במסגרת סמכותם, ליהנות משיקול דעת עסקי רחב, וככלל, נמנעים מלהחליף את שיקול דעתם בשיקול דעת שיפוטי משלהם, זאת אפילו אם בית המשפט עצמו היה מגיע לתוצאה אחרת ואף אם בית המשפט שוכנע כי המנהלים טעו באופן שבו הם שקלו את אינטרסים של החברה.

אם כן, איזו צידה לדרך ניתן לנושאי המשרה? ראשית, דרשו מהחברה לאשר ולהעניק לכם פטור, שיפוי וביטוח אחריות מקצועית במידה המרבית המותרת על פי חוק, וקבלו סיוע מיועץ ביטוח המתמחה בביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה.

שנית, הבינו את משמעות הסיטואציה, הן מבחינת מצב עסקיה של החברה והן מבחינת הפעולה שעל הפרק. פעולה או עסקה שעלולה להשפיע באופן מהותי על עסקיה, התחייבויותיה או נכסיה של החברה אינה דומה לעסקה או פעולה זניחה.

ולבסוף, נקטו באמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי להגן על ענייניה של החברה. בחנו מספר אפשרויות ודרכי פעולה, ערכו משא ומתן אמיתי וממשי. תעדו את הפעלת שיקול הדעת שלכם ובחינת האפשרויות השונות על ידכם. וודאו שהפרוטוקולים של דיוני הדירקטוריון או ועדות הדירקטוריון כוללות את ההתחייחסות שלכם, השאלות שהעלתם, התשובות שנתנו לכם ואופן הצבעתכם. קבלו ייעוץ מקצועי רלוונטי (כגון ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר) בתי המשפט רואים בקבלת ייעוץ מקצועי פעולה שיש בה כדי לסייע לנושא המשרה הסביר במילוי תפקידו.

פעולות אלו, ביחד עם אחרות, יש בהן כדי להוציא את נושאי המשרה ידי חובת הזהירות הנדרשת מנושא משרה סביר אשר לא תצדיק התערבות בשיקול דעתם של נושאי המשרה.

כל אלו אמרנו, בעסקה או פעולה של החברה עם צד ג' שאינו קשור לחברה. כאשר מדובר למשל בעסקה עם בעל השליטה בחברה, נוצר מצב בו משני צדי שולחן המשא ומתן עלולים לשבת בפועל אותם אינטרסים וזה מצב בעייתי ומורכב ובו גם הסטנדרטים המצופים מנושאי המשרה עולים. נרחיב על כך במאמרים הבאים.

המחלקה המסחרית של משרד עורכי הדין אלי נדלר פריידין ושות' עוסקת, בין היתר, במשפט מסחרי, היי-טק סטארט-אפים והון סיכון, מימון חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך ולה ניסיון רב בליווי של חברות סטארט אפ ומיזמים עסקיים טכנולוגיים ואחרים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה עו"ד אבי נדלר.

יובהר כי האמר לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. לכן, אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן